ثبت شکایات

جهت طرح شکایات و انتقادات خود میتوانید به آدرس ذیل مراجعه یا تماس بگیرید:

نشانی دفتر سایت زمان تغییر: خراسان رضوی   شهر: مشهد 

بلوار ابوذرغفاری – بلوار ابوذرغفاری ۹ – پلاک ۱۱۰ – کدپستی ۹۱۷۶۸۸۵۶۵۱

تلفن ثابت: 05138477836