سایت بنیاد فردوسی توس

طراحی و راه اندازی سایت بنیاد فردوسی توس در5 اسفند 1394 به تیم گروه زمان تغییر واگذار گردید و این سایت همزمان با سالروز انتشار شاهنامه فردوسی در 26 اسفند 1394 به مرحله بهره برداری رسید.

 

 

www.bonyadferdowsitous.ir